Công bố Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B

Trịnh Việt 02/03/2019

       Ngày 18/09/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B với nội dung như sau: