Công bố Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III, phân khu B

Trịnh Việt 02/03/2019

       Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III, phân khu B với nội dung như sau: